364.442 επισκέψεις, 133.494 μοναδικοί επισκέπτες
24.853 χρήστες
3 λεπτά 49 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
50% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
454 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
1.176.701 προβολές σελίδων, 757.610 μοναδικές προβολές σελίδων
57.919 λήψεις, 41.305 μοναδικές λήψεις
109.523 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 82.484 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό