168.962 επισκέψεις, 71.505 μοναδικοί επισκέπτες
14.238 χρήστες
5 λεπτά 38 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
48% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
5,6 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
556 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
841.814 προβολές σελίδων, 428.589 μοναδικές προβολές σελίδων
24.750 λήψεις, 17.472 μοναδικές λήψεις
76.411 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 48.778 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό