66.643 επισκέψεις, 45.001 μοναδικοί επισκέπτες
5 λεπτά 26 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
48% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
4,1 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
200 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
224.934 προβολές σελίδων, 169.981 μοναδικές προβολές σελίδων
18.049 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 2.019 μοναδικές λέξεις κλειδιά
3.938 λήψεις, 3.129 μοναδικές λήψεις
26.218 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 21.162 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό