118.821 επισκέψεις, 88.170 μοναδικοί επισκέπτες
3 λεπτά 25 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
51% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,8 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
232 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
293.219 προβολές σελίδων, 232.082 μοναδικές προβολές σελίδων
6.037 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 2.735 μοναδικές λέξεις κλειδιά
5.746 λήψεις, 4.668 μοναδικές λήψεις
23.096 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 18.101 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό