22.406 επισκέψεις, 19.626 μοναδικοί επισκέπτες
3 λεπτά 3 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
60% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
117 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
41.515 προβολές σελίδων, 33.882 μοναδικές προβολές σελίδων
1.009 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 547 μοναδικές λέξεις κλειδιά
414 λήψεις, 354 μοναδικές λήψεις
1.799 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 1.558 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό