8.090 επισκέψεις, 5.792 μοναδικοί επισκέπτες
4 λεπτά 20 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
48% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,4 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
63 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
22.628 προβολές σελίδων, 17.529 μοναδικές προβολές σελίδων
2.196 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 1.056 μοναδικές λέξεις κλειδιά
469 λήψεις, 352 μοναδικές λήψεις
2.292 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 2.043 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό