5.890 επισκέψεις, 4.954 μοναδικοί επισκέπτες
2 λεπτά 22 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
60% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,5 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
252 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
12.657 προβολές σελίδων, 10.294 μοναδικές προβολές σελίδων
501 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 302 μοναδικές λέξεις κλειδιά
269 λήψεις, 228 μοναδικές λήψεις
1.027 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 926 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό