33.452 επισκέψεις
3 λεπτά 2 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
60% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
117 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
62.226 προβολές σελίδων, 50.515 μοναδικές προβολές σελίδων
1.393 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 760 μοναδικές λέξεις κλειδιά
603 λήψεις, 521 μοναδικές λήψεις
2.485 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 2.144 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό