5.919 επισκέψεις, 4.448 μοναδικοί επισκέπτες
2 λεπτά 21 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
57% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,6 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
78 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
12.752 προβολές σελίδων, 9.619 μοναδικές προβολές σελίδων
492 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 286 μοναδικές λέξεις κλειδιά
519 λήψεις, 436 μοναδικές λήψεις
1.527 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 1.212 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό