5.012 επισκέψεις, 3.980 μοναδικοί επισκέπτες
2 λεπτά 56 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
49% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
140 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
11.557 προβολές σελίδων, 8.339 μοναδικές προβολές σελίδων
602 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 341 μοναδικές λέξεις κλειδιά
220 λήψεις, 190 μοναδικές λήψεις
2.897 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 1.968 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό