1.516 επισκέψεις, 1.093 μοναδικοί επισκέπτες
4 λεπτά 10 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
50% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
115 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
4.630 προβολές σελίδων, 3.161 μοναδικές προβολές σελίδων
190 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 116 μοναδικές λέξεις κλειδιά
333 λήψεις, 178 μοναδικές λήψεις
519 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 407 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό