33.965 επισκέψεις, 25.047 μοναδικοί επισκέπτες
140 χρήστες
3 λεπτά 48 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
45% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,3 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
155 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
86.589 προβολές σελίδων, 68.827 μοναδικές προβολές σελίδων
19.448 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 1.804 μοναδικές λέξεις κλειδιά
1.508 λήψεις, 1.299 μοναδικές λήψεις
5.251 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 4.505 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό