37.535 επισκέψεις, 30.591 μοναδικοί επισκέπτες
73 χρήστες
2 λεπτά 43 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
49% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,1 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
262 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
90.558 προβολές σελίδων, 71.524 μοναδικές προβολές σελίδων
20.361 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 5.161 μοναδικές λέξεις κλειδιά
2.038 λήψεις, 1.732 μοναδικές λήψεις
4.515 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 3.960 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό